Module: Tk (Ruby 2.3.4)

In Files

 • tk/lib/tk/autoload.rb
 • tk/lib/tk/busy.rb
 • tk/lib/tk/button.rb
 • tk/lib/tk/canvas.rb
 • tk/lib/tk/checkbutton.rb
 • tk/lib/tk/clock.rb
 • tk/lib/tk/composite.rb
 • tk/lib/tk/encodedstr.rb
 • tk/lib/tk/entry.rb
 • tk/lib/tk/font.rb
 • tk/lib/tk/fontchooser.rb
 • tk/lib/tk/frame.rb
 • tk/lib/tk/grid.rb
 • tk/lib/tk/itemfont.rb
 • tk/lib/tk/label.rb
 • tk/lib/tk/labelframe.rb
 • tk/lib/tk/listbox.rb
 • tk/lib/tk/macpkg.rb
 • tk/lib/tk/menu.rb
 • tk/lib/tk/menuspec.rb
 • tk/lib/tk/message.rb
 • tk/lib/tk/optionobj.rb
 • tk/lib/tk/package.rb
 • tk/lib/tk/panedwindow.rb
 • tk/lib/tk/radiobutton.rb
 • tk/lib/tk/root.rb
 • tk/lib/tk/scale.rb
 • tk/lib/tk/scrollable.rb
 • tk/lib/tk/scrollbar.rb
 • tk/lib/tk/spinbox.rb
 • tk/lib/tk/text.rb
 • tk/lib/tk/textimage.rb
 • tk/lib/tk/textmark.rb
 • tk/lib/tk/texttag.rb
 • tk/lib/tk/textwindow.rb
 • tk/lib/tk/tk_mac.rb
 • tk/lib/tk/toplevel.rb
 • tk/lib/tk/ttk_selector.rb
 • tk/lib/tk/validation.rb
 • tk/lib/tk/variable.rb
 • tk/lib/tk/winpkg.rb
 • tk/lib/tk/wm.rb
 • tk/lib/tk/xim.rb
 • tk/lib/tkextlib/ICONS/icons.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/barchart.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/bitmap.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/busy.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/component.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/container.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/cutbuffer.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/dragdrop.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/eps.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/graph.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/htext.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/spline.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/stripchart.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/table.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/tabnotebook.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/tabset.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/ted.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/tile.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/tile/button.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/tile/checkbutton.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/tile/frame.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/tile/label.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/tile/radiobutton.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/tile/scrollbar.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/tile/toplevel.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/tree.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/treeview.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/unix_dnd.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/vector.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/watch.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/win_printer.rb
 • tk/lib/tkextlib/blt/winop.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/arrowbutton.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/bitmap.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/button.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/buttonbox.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/combobox.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/dialog.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/dragsite.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/dropsite.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/dynamichelp.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/entry.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/label.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/labelentry.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/labelframe.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/listbox.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/mainframe.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/messagedlg.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/notebook.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/pagesmanager.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/panedwindow.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/panelframe.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/passwddlg.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/progressbar.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/progressdlg.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/scrollableframe.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/scrolledwindow.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/scrollview.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/selectcolor.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/selectfont.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/separator.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/spinbox.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/statusbar.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/titleframe.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/tree.rb
 • tk/lib/tkextlib/bwidget/widget.rb
 • tk/lib/tkextlib/itcl/incr_tcl.rb
 • tk/lib/tkextlib/itk/incr_tk.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/buttonbox.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/calendar.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/canvasprintbox.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/canvasprintdialog.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/checkbox.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/combobox.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/dateentry.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/datefield.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/dialog.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/dialogshell.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/disjointlistbox.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/entryfield.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/extbutton.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/extfileselectionbox.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/extfileselectiondialog.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/feedback.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/fileselectionbox.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/fileselectiondialog.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/finddialog.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/hierarchy.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/hyperhelp.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/labeledframe.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/labeledwidget.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/mainwindow.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/menubar.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/messagebox.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/messagedialog.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/notebook.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/optionmenu.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/panedwindow.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/promptdialog.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/pushbutton.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/radiobox.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/scopedobject.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/scrolledcanvas.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/scrolledframe.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/scrolledhtml.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/scrolledlistbox.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/scrolledtext.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/scrolledwidget.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/selectionbox.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/selectiondialog.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/shell.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/spindate.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/spinint.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/spinner.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/spintime.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/tabnotebook.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/tabset.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/timeentry.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/timefield.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/toolbar.rb
 • tk/lib/tkextlib/iwidgets/watch.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/autoscroll.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/calendar.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/canvas_sqmap.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/canvas_zoom.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/chatwidget.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/crosshair.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/ctext.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/cursor.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/dateentry.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/datefield.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/diagrams.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/dialog.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/getstring.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/history.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/ico.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/ip_entry.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/khim.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/menuentry.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/ntext.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/panelframe.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/plotchart.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/ruler.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/screenruler.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/scrolledwindow.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/scrollwin.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/statusbar.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/style.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/superframe.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/swaplist.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/tablelist.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/tablelist_core.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/tablelist_tile.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/tkpiechart.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/toolbar.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/tooltip.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/validator.rb
 • tk/lib/tkextlib/tcllib/widget.rb
 • tk/lib/tkextlib/tclx/tclx.rb
 • tk/lib/tkextlib/tile.rb
 • tk/lib/tkextlib/tile/dialog.rb
 • tk/lib/tkextlib/tile/sizegrip.rb
 • tk/lib/tkextlib/tile/style.rb
 • tk/lib/tkextlib/tile/tbutton.rb
 • tk/lib/tkextlib/tile/tcheckbutton.rb
 • tk/lib/tkextlib/tile/tcombobox.rb
 • tk/lib/tkextlib/tile/tentry.rb
 • tk/lib/tkextlib/tile/tframe.rb
 • tk/lib/tkextlib/tile/tlabel.rb
 • tk/lib/tkextlib/tile/tlabelframe.rb
 • tk/lib/tkextlib/tile/tmenubutton.rb
 • tk/lib/tkextlib/tile/tnotebook.rb
 • tk/lib/tkextlib/tile/tpaned.rb
 • tk/lib/tkextlib/tile/tprogressbar.rb
 • tk/lib/tkextlib/tile/tradiobutton.rb
 • tk/lib/tkextlib/tile/treeview.rb
 • tk/lib/tkextlib/tile/tscale.rb
 • tk/lib/tkextlib/tile/tscrollbar.rb
 • tk/lib/tkextlib/tile/tseparator.rb
 • tk/lib/tkextlib/tile/tspinbox.rb
 • tk/lib/tkextlib/tile/tsquare.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkDND.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkDND/shape.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkDND/tkdnd.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkHTML/htmlwidget.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkimg.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkimg/bmp.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkimg/dted.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkimg/gif.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkimg/ico.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkimg/jpeg.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkimg/pcx.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkimg/pixmap.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkimg/png.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkimg/ppm.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkimg/ps.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkimg/raw.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkimg/sgi.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkimg/sun.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkimg/tga.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkimg/tiff.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkimg/window.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkimg/xbm.rb
 • tk/lib/tkextlib/tkimg/xpm.rb
 • tk/lib/tkextlib/tktable/tktable.rb
 • tk/lib/tkextlib/tktrans/tktrans.rb
 • tk/lib/tkextlib/treectrl/tktreectrl.rb
 • tk/lib/tkextlib/trofs/trofs.rb
 • tk/lib/tkextlib/version.rb
 • tk/lib/tkextlib/vu.rb
 • tk/lib/tkextlib/vu/bargraph.rb
 • tk/lib/tkextlib/vu/charts.rb
 • tk/lib/tkextlib/vu/dial.rb
 • tk/lib/tkextlib/vu/pie.rb
 • tk/lib/tkextlib/vu/spinbox.rb
 • tk/lib/tkextlib/winico/winico.rb

Class/Module Index [+]

Quicksearch

Tk

methods to control default widget set

string with Tcl’s encoding

frozen_string_literal: false

ttk_selector

toplevel classes/modules

autoload

frozen_string_literal: false

tkextlib/tcllib/tablelist_core.rb

               by Hidetoshi NAGAI (nagai@ai.kyutech.ac.jp)

 * Part of tcllib extension
 * This file is required by 'tkextlib/tcllib/tablelist.rb' or
  'tkextlib/tcllib/tablelist_tile.rb'.

autoload

frozen_string_literal: false

release date of tkextlib

autoload

create module/class

create module/class

create module/class

Constants

AUTO_PATH
Checkbutton
CloneMenu
Fontchooser
LIBRARY_PATH
Labelframe
MenuButton
OptionMenuButton
PACKAGE_PATH
Panedwindow
Radiobutton
TCL_LIBRARY_PATH
TCL_PACKAGE_PATH

AUTO_OLDPATH = tk_split_simplelist(INTERP._invoke(‘set’, ‘auto_oldpath’)) AUTO_OLDPATH.each{|s| s.freeze} AUTO_OLDPATH.freeze

TCL_PRECISION
Tkextlib_RELEASE_DATE
TreeCtrl_Widget
X_Scrollable
Y_Scrollable

Public Class Methods

BinaryString(str)
 
        # File tk/lib/tk/autoload.rb, line 115
def Tk.BinaryString(str); Tk::BinaryString.new(str); end
      
EncodedString(str, enc = nil)
 
        # File tk/lib/tk/autoload.rb, line 112
def Tk.EncodedString(str, enc = nil); Tk::EncodedString.new(str, enc); end
      
UTF8_String(str)
 
        # File tk/lib/tk/autoload.rb, line 118
def Tk.UTF8_String(str); Tk::UTF8_String.new(str); end
      
__create_widget_set__(new_set, src_set={})
 
        # File tk/lib/tk/autoload.rb, line 723
def __create_widget_set__(new_set, src_set={})
 new_set = new_set.to_sym
 if @TOPLEVEL_ALIAS_TABLE[new_set]
  fail RuntimeError, "A widget-set #{new_set.inspect} is already exist."
 end
 if src_set.kind_of?(Symbol)
  # new_set is an alias name of existed widget set.
  @TOPLEVEL_ALIAS_TABLE[new_set] = @TOPLEVEL_ALIAS_TABLE[src_set]
 else
  @TOPLEVEL_ALIAS_TABLE[new_set] = {}
  src_set.each{|sym, obj| set_topalias(new_set, obj, sym.to_sym) }
 end
end
      
__disable_toplevel_control__(*symbols)
 
        # File tk/lib/tk/autoload.rb, line 719
def __disable_toplevel_control__(*symbols)
 symbols.each{|sym| @TOPLEVEL_ALIAS_OWNER[sym.to_sym] = false}
end
      
__import_toplevel_aliases__(target, *symbols)
 
        # File tk/lib/tk/autoload.rb, line 670
def __import_toplevel_aliases__(target, *symbols)
 current = @current_default_widget_set
 symbols.each{|sym|
  sym = sym.to_sym
  if (obj = @TOPLEVEL_ALIAS_TABLE[target][sym]).nil?
   # remove
   @TOPLEVEL_ALIAS_TABLE[current].delete(sym)
   @TOPLEVEL_ALIAS_OWNER.delete(sym)
   Tk::TOPLEVEL_ALIASES.module_eval{remove_const sym} if topalias_defined?(sym)
   Object.class_eval{remove_const sym} if topobj_defined?(sym)

  elsif obj == false
   # remove, but OWNER[sym] <- false and not treat Object::sym
   @TOPLEVEL_ALIAS_TABLE[current].delete(sym)
   @TOPLEVEL_ALIAS_OWNER[sym] = false
   Tk::TOPLEVEL_ALIASES.module_eval{remove_const sym} if topalias_defined?(sym)

  elsif @TOPLEVEL_ALIAS_OWNER[sym] == false
   # Object::sym is out of control. --> not change
   # Keep OWNER[sym].
   @TOPLEVEL_ALIAS_TABLE[current][sym] = obj
   replace_topalias(sym, obj)

  else
   # new definition under control
   @TOPLEVEL_ALIAS_OWNER[sym] = current
   @TOPLEVEL_ALIAS_TABLE[current][sym] = obj
   replace_topalias(sym, obj)
   replace_topobj(sym, obj)
  end
 }
end
      
__regist_toplevel_aliases__(target, obj, *symbols)
 
        # File tk/lib/tk/autoload.rb, line 437
def __regist_toplevel_aliases__(target, obj, *symbols)
 # initial regist
 @TOPLEVEL_ALIAS_TABLE[target = target.to_sym] ||= {}
 symbols.each{|sym|
  @TOPLEVEL_ALIAS_TABLE[target][sym = sym.to_sym] = obj
  if !topalias_defined?(sym) || target == @current_default_widget_set
   @TOPLEVEL_ALIAS_OWNER[sym] = target
   replace_topalias(sym, obj)
   replace_topobj(sym, obj) unless obj.kind_of?(String) # NOT autoload
  end
 }
end
      
__remove_toplevel_aliases__(*symbols)
 
        # File tk/lib/tk/autoload.rb, line 703
def __remove_toplevel_aliases__(*symbols)
 # remove toplevel aliases of current widget set
 current = @current_default_widget_set
 symbols.each{|sym|
  sym = sym.to_sym
  @TOPLEVEL_ALIAS_TABLE[current].delete(sym)
  @TOPLEVEL_ALIAS_OWNER.delete(sym)
  Tk::TOPLEVEL_ALIASES.module_eval{remove_const sym} if topalias_defined?(sym)
  Object.class_eval{remove_const sym} if topobj_defined?(sym)
 }
end
      
__reset_toplevel_owner__(*symbols)
 
        # File tk/lib/tk/autoload.rb, line 715
def __reset_toplevel_owner__(*symbols)
 symbols.each{|sym| @TOPLEVEL_ALIAS_OWNER.delete(sym.to_sym)}
end
      
__set_loaded_toplevel_aliases__(autopath, target, obj, *symbols)
 
        # File tk/lib/tk/autoload.rb, line 587
def __set_loaded_toplevel_aliases__(autopath, target, obj, *symbols)
 # autopath is an autoload file
 # Currently, this method doesn't support that autoload loads
 # different toplevels between <basename>.rb and <basename>.so extension.
 shortpath = (autopath =~ /^(.*)(.rb|.so)$/)? $1: autopath
 target = target.to_sym
 symbols.map!{|sym| sym.to_sym}

 symbols.each{|sym| regist_sym_for_loaded_file(shortpath, obj, sym) }
 symbols.each{|sym| set_topalias(target, obj, sym)}
end
      
__set_toplevel_aliases__(target, obj, *symbols)
 
        # File tk/lib/tk/autoload.rb, line 580
def __set_toplevel_aliases__(target, obj, *symbols)
 # obj is a kind of String : define autoload path
 #         Class : use the class object
 target = target.to_sym
 symbols.each{|sym| set_topalias(target, obj, sym.to_sym)}
end
      
__toplevel_alias_setup_proc__(*target_list, &cmd)
 
        # File tk/lib/tk/autoload.rb, line 370
def __toplevel_alias_setup_proc__(*target_list, &cmd)
 target_list.each{|target| @TOPLEVEL_ALIAS_SETUP_PROC[target.to_sym] = cmd}
end
      
cursor_display(parent=None)
 
        # File tk/lib/tkextlib/tcllib/cursor.rb, line 47
def self.cursor_display(parent=None)
 # Pops up a dialog with a listbox containing all the cursor names.
 # Selecting a cursor name will display it in that dialog.
 # This is simply for viewing any available cursors on the platform .
 #tk_call_without_enc('::cursor::display', parent)
 Tk::Tcllib::Cursor.cursor_display(parent)
end
      
default_widget_set()
 
        # File tk/lib/tk/autoload.rb, line 343
def default_widget_set
 @current_default_widget_set
end
      
default_widget_set=(target)
 
        # File tk/lib/tk/autoload.rb, line 347
def default_widget_set=(target)
 target = target.to_sym
 return target if target == @current_default_widget_set

 if (cmd = @TOPLEVEL_ALIAS_SETUP_PROC[target])
  cmd.call(target)
 end

 _replace_toplevel_aliases(target)
end
      
load_tclscript_rsrc(resource_name, file=None)
 
        # File tk/lib/tk/macpkg.rb, line 13
def Tk.load_tclscript_rsrc(resource_name, file=None)
 # Mac only
 tk_call('source', '-rsrc', resource_name, file)
end
      
load_tclscript_rsrcid(resource_id, file=None)
 
        # File tk/lib/tk/macpkg.rb, line 18
def Tk.load_tclscript_rsrcid(resource_id, file=None)
 # Mac only
 tk_call('source', '-rsrcid', resource_id, file)
end
      
toplevel_aliases_on_widget_set(widget_set)
 
        # File tk/lib/tk/autoload.rb, line 362
def toplevel_aliases_on_widget_set(widget_set)
 if (tbl = @TOPLEVEL_ALIAS_TABLE[widget_set.to_sym])
  tbl.collect{|k, v| (v.nil?)? nil: k}.compact
 else
  fail ArgumentError, "unknown widget_set #{widget_set.to_sym.inspect}"
 end
end
      
widget_set_symbols()
 
        # File tk/lib/tk/autoload.rb, line 358
def widget_set_symbols
 @TOPLEVEL_ALIAS_TABLE.keys
end
      

Public Instance Methods

Grid(*args)
 
        # File tk/lib/tk/autoload.rb, line 9
def Grid(*args); TkGrid.configure(*args); end
      
Pack(*args)
 
        # File tk/lib/tk/autoload.rb, line 12
def Pack(*args); TkPack.configure(*args); end
      
Place(*args)
 
        # File tk/lib/tk/autoload.rb, line 15
def Place(*args); TkPlace.configure(*args); end