Class: GetoptLong::Error (Ruby 2.3.4)

In Files

  • getoptlong.rb

Parent

GetoptLong::Error

Error types.