NAME

DateTime::Locale::ne_IN - Locale data examples for the Nepali India (ne-IN) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Nepali India locale.

Days

Wide (format)

 सोमबार
 मङ्गलबार
 बुधबार
 बिहिबार
 शुक्रबार
 शनिबार
 आइतबार

Abbreviated (format)

 सोम
 मङ्गल
 बुध
 बिहि
 शुक्र
 शनि
 आइत

Narrow (format)

 सो
 म
 बु
 बि
 शु
 श
 आ

Wide (stand-alone)

 सोमबार
 मङ्गलबार
 बुधबार
 बिहिबार
 शुक्रबार
 शनिबार
 आइतबार

Abbreviated (stand-alone)

 सोम
 मङ्गल
 बुध
 बिहि
 शुक्र
 शनि
 आइत

Narrow (stand-alone)

 सो
 म
 बु
 बि
 शु
 श
 आ

Months

Wide (format)

 जनवरी
 फेब्रुअरी
 मार्च
 अप्रिल
 मई
 जुन
 जुलाई
 अगस्ट
 सेप्टेम्बर
 अक्टोबर
 नोभेम्बर
 डिसेम्बर

Abbreviated (format)

 जनवरी
 फेब्रुअरी
 मार्च
 अप्रिल
 मे
 जुन
 जुलाई
 अगस्ट
 सेप्टेम्बर
 अक्टोबर
 नोभेम्बर
 डिसेम्बर

Narrow (format)

 १
 २
 ३
 ४
 ५
 ६
 ७
 ८
 ९
 १०
 ११
 १२

Wide (stand-alone)

 जनवरी
 फेब्रुअरी
 मार्च
 अप्रिल
 मे
 जुन
 जुलाई
 अगस्ट
 सेप्टेम्बर
 अक्टोबर
 नोभेम्बर
 डिसेम्बर

Abbreviated (stand-alone)

 जनवरी
 फेब्रुअरी
 मार्च
 अप्रिल
 मे
 जुन
 जुलाई
 अगस्ट
 सेप्टेम्बर
 अक्टोबर
 नोभेम्बर
 डिसेम्बर

Narrow (stand-alone)

 १
 २
 ३
 ४
 ५
 ६
 ७
 ८
 ९
 १०
 ११
 १२

Quarters

Wide (format)

 पहिलो सत्र
 दोस्रो सत्र
 तेस्रो सत्र
 चौथो सत्र

Abbreviated (format)

 पहिलो सत्र
 दोस्रो सत्र
 तेस्रो सत्र
 चौथो सत्र

Narrow (format)

 १
 २
 ३
 ४

Wide (stand-alone)

 पहिलो सत्र
 दोस्रो सत्र
 तेस्रो सत्र
 चौथो सत्र

Abbreviated (stand-alone)

 पहिलो सत्र
 दोस्रो सत्र
 तेस्रो सत्र
 चौथो सत्र

Narrow (stand-alone)

 १
 २
 ३
 ४

Eras

Wide (format)

 ईसा पूर्व
 सन्

Abbreviated (format)

 ईसा पूर्व
 सन्

Narrow (format)

 ईसा पूर्व
 सन्

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 फेब्रुअरी 5, मङ्गलबार
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 डिसेम्बर 22, शुक्रबार
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 सेप्टेम्बर 15, शनिबार

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 फेब्रुअरी 5
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 डिसेम्बर 22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 सेप्टेम्बर 15

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 फेब्रुअरी 5
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 डिसेम्बर 22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 सेप्टेम्बर 15

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 अपराह्न UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 पूर्वाह्न UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 पूर्वाह्न UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 अपराह्न UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 पूर्वाह्न UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 पूर्वाह्न UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 अपराह्न
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 पूर्वाह्न
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 पूर्वाह्न

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 अपराह्न
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 पूर्वाह्न
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 पूर्वाह्न

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 फेब्रुअरी 5, मङ्गलबार 6:30:30 अपराह्न UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 डिसेम्बर 22, शुक्रबार 9:05:02 पूर्वाह्न UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 सेप्टेम्बर 15, शनिबार 4:44:23 पूर्वाह्न UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 फेब्रुअरी 5 6:30:30 अपराह्न UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 डिसेम्बर 22 9:05:02 पूर्वाह्न UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 सेप्टेम्बर 15 4:44:23 पूर्वाह्न UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 फेब्रुअरी 5, 6:30:30 अपराह्न
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 डिसेम्बर 22, 9:05:02 पूर्वाह्न
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 सेप्टेम्बर 15, 4:44:23 पूर्वाह्न

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05, 6:30 अपराह्न
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22, 9:05 पूर्वाह्न
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15, 4:44 पूर्वाह्न

Available Formats

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = मङ्गल
  1995-12-22T09:05:02 = शुक्र
 -0010-09-15T04:44:23 = शनि

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = मङ्गल 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = शुक्र 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = शनि 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = मङ्गल 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = शुक्र 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = शनि 04:44:23

Ed (d E)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 मङ्गल
  1995-12-22T09:05:02 = 22 शुक्र
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 शनि

Ehm (E h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = मङ्गल 6:30 अपराह्न
  1995-12-22T09:05:02 = शुक्र 9:05 पूर्वाह्न
 -0010-09-15T04:44:23 = शनि 4:44 पूर्वाह्न

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = मङ्गल 6:30:30 अपराह्न
  1995-12-22T09:05:02 = शुक्र 9:05:02 पूर्वाह्न
 -0010-09-15T04:44:23 = शनि 4:44:23 पूर्वाह्न

Gy (G y)

  2008-02-05T18:30:30 = सन् 2008
  1995-12-22T09:05:02 = सन् 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = ईसा पूर्व -10

GyMMM (G y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = सन् 2008 फेब्रुअरी
  1995-12-22T09:05:02 = सन् 1995 डिसेम्बर
 -0010-09-15T04:44:23 = ईसा पूर्व -10 सेप्टेम्बर

GyMMMEd (G y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = सन् 2008 फेब्रुअरी 5, मङ्गल
  1995-12-22T09:05:02 = सन् 1995 डिसेम्बर 22, शुक्र
 -0010-09-15T04:44:23 = ईसा पूर्व -10 सेप्टेम्बर 15, शनि

GyMMMd (G y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = सन् 2008 फेब्रुअरी 5
  1995-12-22T09:05:02 = सन् 1995 डिसेम्बर 22
 -0010-09-15T04:44:23 = ईसा पूर्व -10 सेप्टेम्बर 15

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (MM-dd, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 02-05, मङ्गल
  1995-12-22T09:05:02 = 12-22, शुक्र
 -0010-09-15T04:44:23 = 09-15, शनि

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = फेब्रुअरी
  1995-12-22T09:05:02 = डिसेम्बर
 -0010-09-15T04:44:23 = सेप्टेम्बर

MMMEd (MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = फेब्रुअरी 5, मङ्गल
  1995-12-22T09:05:02 = डिसेम्बर 22, शुक्र
 -0010-09-15T04:44:23 = सेप्टेम्बर 15, शनि

MMMMW-count-one ('week' W 'of' MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = week 1 of फेब्रुअरी
  1995-12-22T09:05:02 = week 3 of डिसेम्बर
 -0010-09-15T04:44:23 = week 2 of सेप्टेम्बर

MMMMW-count-other ('week' W 'of' MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = week 1 of फेब्रुअरी
  1995-12-22T09:05:02 = week 3 of डिसेम्बर
 -0010-09-15T04:44:23 = week 2 of सेप्टेम्बर

MMMMd (MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = फेब्रुअरी 5
  1995-12-22T09:05:02 = डिसेम्बर 22
 -0010-09-15T04:44:23 = सेप्टेम्बर 15

MMMd (MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = फेब्रुअरी 5
  1995-12-22T09:05:02 = डिसेम्बर 22
 -0010-09-15T04:44:23 = सेप्टेम्बर 15

Md (MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = 02-05
  1995-12-22T09:05:02 = 12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = 09-15

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 अपराह्न
  1995-12-22T09:05:02 = 9 पूर्वाह्न
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 पूर्वाह्न

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 अपराह्न
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 पूर्वाह्न
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 पूर्वाह्न

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 अपराह्न
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 पूर्वाह्न
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 पूर्वाह्न

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 अपराह्न UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 पूर्वाह्न UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 पूर्वाह्न UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 अपराह्न UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 पूर्वाह्न UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 पूर्वाह्न UTC

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (y-MM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09

yMEd (y-MM-dd, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05, मङ्गल
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22, शुक्र
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15, शनि

yMMM (y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 फेब्रुअरी
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 डिसेम्बर
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 सेप्टेम्बर

yMMMEd (y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 फेब्रुअरी 5, मङ्गल
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 डिसेम्बर 22, शुक्र
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 सेप्टेम्बर 15, शनि

yMMMM (y MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 फेब्रुअरी
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 डिसेम्बर
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 सेप्टेम्बर

yMMMd (y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 फेब्रुअरी 5
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 डिसेम्बर 22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 सेप्टेम्बर 15

yMd (y-MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15

yQQQ (y QQQ)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 पहिलो सत्र
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 चौथो सत्र
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 तेस्रो सत्र

yQQQQ (y QQQQ)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 पहिलो सत्र
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 चौथो सत्र
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 तेस्रो सत्र

yw-count-one ('week' w 'of' y)

  2008-02-05T18:30:30 = week 6 of 2008
  1995-12-22T09:05:02 = week 51 of 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = week 37 of -10

yw-count-other ('week' w 'of' y)

  2008-02-05T18:30:30 = week 6 of 2008
  1995-12-22T09:05:02 = week 51 of 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = week 37 of -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

7 (आइतबार)

SUPPORT

See DateTime::Locale.